Archiwum autora: Dawid Bogucki

Pożegnanie

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż w dniu 23 marca 2022 odeszła od nas Pani Profesor dr hab. Jadwigi Kuczyńskiej – Kwapisz, Człowiek Wielkiego Serca, wybitny pedagog, wieloletni wychowawca w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach, profesor zwyczajny Katedry Pedagogiki Specjalnej, Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, gdzie przez wiele lat pełniła funkcję dziekana,  twórca i wieloletni kierownik Zakładu Tyflopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, wieloletni redaktor “Szkoły Specjalnej”, krajowy i międzynarodowy ekspert w zakresie tyflopedagogiki, autorka wielu liczących się publikacji naukowych, do ostatnich dni oddana sprawie osób niepełnosprawnych. Polska pedagogika specjalna poniosła wielką stratę, spuścizna Pani Profesor Jadwigi Kuczyńskiej-Kwapisz pozostanie jednak inspiracją dla Jej uczniów i następców.

Jako Zespół Redakcyjny “Pedagogiki Społecznej” czujemy się zaszczyceni, iż mogliśmy opublikować w nr 1-2/2021 ostatni z Jej tekstów. Trudno jednak pogodzić się z myślą, iż jest on Ostatni.

Z wyrazami głębokiego szacunku dla pamięci Pani Profesor,

Zespół Redakcyjny Pedagogiki Społecznej:

dr Krzysztof Zieliński, Prorektor Pedagogium WSNS, redaktor naczelny

dr hab. Krystyna M. Błeszyńska, zastępca redaktora naczelnego ds programowych

Barbara Chmielewska, sekretarz redakcji

Pedagogika Społeczna 2022

 Tematyka numerów planowanych w roku 2022

Szanowni Autorzy,

Miło nam powiadomić, iż podobnie, jak w latach ubiegłych, zapraszamy Państwa do współpracy. W roku bieżącym chcielibyśmy skupić się przede wszystkim na następujących obszarach tematycznych:

 

Nr 1 / 2022

Numer specjalny upamiętniający Profesor Irenę Wojnar, Jej prace oraz płynące z nich inspiracje praktyczne i teoretyczne.

Termin nadsyłania tekstów: do 30 kwietnia 2022

 

Nr 2 / 2022

Ku bezpiecznemu społeczeństwu

W numerze tym chcielibyśmy zaprezentować teksty podejmujące kwestie szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem, aczkolwiek nie ograniczając się do takich obszarów, jak:

– Społeczeństwo bezpieczne: pojęcie, warunki i zagrożenia

– Współczesne wyzwania dla kultury bezpieczeństwa

– Kształtowanie kultury pokoju i zaufania

– Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Termin nadsyłania tekstów: 30 maja 2022

 

Nr 3 / 2022

Społeczna integracja uchodźców i imigrantów

 

Tematyka tego numeru obejmie szeroko rozumiane kwestie społecznej integracji uchodźców i imigrantów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:

– Polityka migracyjna Polski

– Uwarunkowania społecznej integracji migrantów w Polsce

– Integracja migrantów na poziomie społeczności lokalnych

– Uchodźcy i imigranci jako podmiot pracy socjalnej

– Psychologiczne i pedagogiczne formy pomocy uchodźcom i imigrantom

– Edukacyjne wyzwania procesów migracyjnych

– Szkoła jako społeczna przestrzeń integracji migrantów

 

Termin nadsyłania tekstów: do 30 sierpnia 2022

Nr 4 / 2022

Diverse society and its challenges

This English language number of Social Pedagogy will cover (but will be not limited to) such  issues as:

– Specificity of diverse societies and its challenges

– Diverse society as an area of conflicts and dialogues

– Constructing social cohesion and capital in diverse communities

– Social diversity, and culture of peace and trust

– Multiculturalism – rise or collapse?

– Education in diverse society

 

All proposed articles should be in English.

The deadline for sending texts is: 30 November 2022.

 

Zapraszamy także do składania tekstów słabiej powiązanych z zarysowaną powyżej tematyką, dla których przewidzieliśmy część pt. Varia.

Proponowane teksty prosimy przesyłać na adres sekretarza naszej Redakcji:

b.chmielewska@pedagogium.pl

 

Wszystkie nadesłane teksty zostaną poddane procedurze recenzji, o wynikach której P.T. Autorzy zostaną powiadomieni w ciągu miesiąca od przesłania tekstu.

 

Z wyrazami zachęty,

Zespół Redakcyjny “Pedagogiki Społecznej”