3/2012

Social Pedagogy Volume 3(45) Year XI 2012

Social Pedagogy No3(45)

PDFList of contents 3(45) XI 2012

The role of family resources in overcoming a multi-problem crisis
(Rola zasobów rodzinnych w przezwyciężaniu kryzysu wieloproblemowego)

Pages: 7 – 20
Beata Maria Nowak
PDFAbstract

Constructive and ecological origination of guidance and psychopedagogical diagnose focused on resources
(Konstruktywistyczne
i socjoekologiczne korzenie poradnictwa i diagnozy psychopedagogicznej zorientowanej na zasoby)

Pages: 21 – 45
Marta Kulesza
PDFAbstract

How the Wahhabi-based religious message influences the education system
in Saudi Arabia

(Wpływ wahhabistycznego przesłania religijnego na program nauczania w saudyjskich szkołach publicznych)

Pages: 47 – 71
Anna Odrowąż-Coates
PDFAbstract

The role of intergrated approach in the study on orphans
(Podejście zintegrowane w badaniach monograficznych jako paradygmat badań nad zjawiskiem sieroctwa)

Pages: 73 – 88
Jolanta Biała
PDFAbstract

Does value ‘freedom’ determine attitudes towards political and personal freedom?
(Czy wartość „wolność” determinuje postawy wobec wolności politycznej i osobistej?)

Pages: 89 – 104
Mirosława Czerniawska
PDFAbstract

Factors influencing teachers’ professional behavior
(Czynniki warunkujące zachowania zawodowe nauczycieli)

Pages: 105 – 118
Marek Smulczyk, Łucja Krzyżanowska, Magdalena Stec
PDFAbstract

The professional ambitions versus duties in the face family – about conflict of social roles performed by woman (the own study)
(Aspiracje zawodowe kontra obowiązki wobec rodziny – o konflikcie ról społecznych pełnionych przez kobiety (badania własne))

Pages: 119 – 133
Dagmara Dobosz
PDFAbstract