1/2012

Social Pedagogy Volume 1(43) Year XI 2012

Social Pedagogy No1(43)

PDFList of contents 1(43) XI 2012

The social agency and the animation. Reading the newest reports about the culture
(Podmiotowość społeczna a animacja. Uwagi na marginesie najnowszych raportów o kulturze)

Pages: 5 – 22
Ewa Bobrowska
PDFAbstract

From the region to local principle – towards a citizen community
(Od regionu do lokalności – ku społeczeństwu obywatelskiemu)

Pages: 23 – 34
Jolanta Muszyńska
PDFAbstract

Traumatic childhood in broken families. Diagnosis and assistance strategies
(Trauma dzieciństwa w rodzinie rozbitej. Diagnoza i strategie pomocy)

Pages: 35 – 52
Bożena Matyjas
PDFAbstract

Factors affecting socialisation of children from multi-child families at school
(Czynniki socjalizacji dziecka z rodziny wielodzietnej w szkole)

Pages: 53 – 70
Paulina Forma
PDFAbstract

Streetwork facing social exclusion of children and youth
(Pedagogika ulicy naprzeciw wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży)

Pages: 71 – 80
Kamil Tomaszewski
PDFAbstract

Institutional attempts to “home” the homeless – analysis of the relationship – a homeless – the institution – from the perspective of the surveyed subjects

(Instytucjonalne próby “udomowienia” bezdomnego – analiza relacji bezdomny – instytucja z perspektywy podmiotów badanych)

Pages: 81 – 99
Małgorzata Kostrzyńska
PDFAbstract