Pedagogika Społeczna: Procedura recenzowania artykułów

Procedura naboru Recenzentów artykułów
w kwartalniku „Pedagogika Społeczna”

Redakcja zaprasza do współpracy w charakterze recenzenta/ recenzentki artykułów przesyłanych do kwartalniku “Pedagogika Społeczna”

kandydaturę prosimy przesłać na adres

pedagogikaspoleczna@pedagogikaspoleczna.com

Procedura recenzowania artykułów
w kwartalniku „Pedagogika Społeczna”

1. Autor/ka przekazuje artykuł redakcji drogą elektroniczną.

2. Na wstępie artykuł poddawany jest ocenie formalnej pod kątem:
a. kompletności dokumentów: danych w kwestionariuszu, oświadczenia
b. zgodności formatowania (Wzór formatowania) właściwego tekstu,
c. zgodności treści artykułu z profilem pisma.

3. Jeśli formalna weryfikacja tekstu jest pozytywna, maszynopis jest przekazywany do Zespołu Redakcyjnego. Jeśli formalna weryfikacja tekstu jest negatywna, Autor/ka jest o tym informowany/a drogą elektroniczną.

4. Zespół Redakcyjny wraz z Sekretarzem Naukowym Redakcji zapoznaje się z nadesłanym tekstem i podejmuje decyzję o przydzieleniu jednego recenzenta/ recenzentki dla każdego artykułu. Kieruje się przy tym następującymi zasadami:
a. Recenzenci/ tki pochodzą spoza jednostki macierzystej autora/ki tekstu,
b. Recenzenci/ tki są ekspertami w tematyce poruszanej w artykule,
c. Recenzenci/ tki posiadają stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora.

5. Recenzent/ ka, który/a nie czuje się kompetentny/a w obszarze tematycznym poruszanym w artykule lub który/a nie jest w stanie dotrzymać terminu sporządzenia recenzji, niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Zespół Redakcyjny tak, aby recenzja mogła być sporządzona w odpowiednim czasie przez inną osobę.

6. W trakcie oceny, Zespół Redakcyjny nie ujawnia żadnych informacji o artykule nikomu poza autorem/ką,

7. Tekst pozbawiony wszelkich informacji wskazujących na konkretnego autora/ki jest kierowany do wybranego recenzenta / recenzentki, a autor/ka jest informowany/a drogą elektroniczną o fakcie poddania artykułu procedurze recenzji.
a. Autor/ka i recenzent/tka nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).

8. Lista recenzentów/tek jest zamieszczana w ostatnim numerze Kwartalnika w danym roku kalendarzowym.

9. Każda recenzja sporządzana jest pisemnie na druku recenzji, zawierającym m.in. ogólną opinię/ocenę artykułu oraz wniosek recenzenta w sprawie dopuszczenia lub nie artykułu do druku w Kwartalniku.

10. W procesie recenzji brane są pod uwagę, takie kryteria jak:
– tematyka artykułu (w profilu Kwartalnika),
– poziom naukowy artykułu (nawiązujący do ogólnie przyjętych kryteriów dyskursu w obszarze nauk społecznych),
– oryginalność, odkrywczość naukowa, komunikatywność i precyzja języka,
– przekonująca dokumentacja wywodów i wniosków w paradygmacie metodologii empirycznej i teoretycznej.

11. Jeśli artykuł nie spełnia wymienionych kryteriów, Zespół Redakcyjny może zrezygnować z jego publikacji.

12.  Autor/ Autorka jest informowany drogą elektroniczną o decyzji dotyczącej publikacji artykułu, a w przypadku decyzji pozytywnej – o planowanym terminie ukazania się artykułu.

14. W sytuacji, w której recenzent/ tka wskazuje konieczność dokonania poprawek w tekście przed jego publikacją, Zespół Redakcyjny przekazuje autorowi/ce propozycje zmian.

15. W przypadku decyzji negatywnej dotyczącej publikacji artykułu, Autor/ Autorka jest o tej decyzji informowany/ informowana drogą mailową. Niepublikowany materiał nie jest wykorzystany przez Zespół Redakcyjny.