Kwartalnik „Pedagogika Społeczna”

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 7 lipca 2020 roku zmienił się skład redakcji kwartalnika „Pedagogika Społeczna”.

Redakcja w zmienionym składzie nie wycofuje się z prac nad „Pedagogiką Społeczną”.

Nasze łamy są otwarty dla Państwa publikacji. Korespondencję w sprawie publikacji prosimy kierować na adres :

pedagogikaspoleczna@pedagogikaspoleczna.com

Kwartalnik „Pedagogika Społeczna” jest czasopismem naukowym. Powstał w 2001 roku.
Misją kwartalnika jest służba polskiej i międzynarodowej społeczności pedagogów,   wychowawców  i edukatorów poprzez:
– działanie na rzecz rozwoju teorii, metodologii oraz praktyki pedagogiki społecznej w kontekście krajowym i międzynarodowym;
– inspirowanie dyskursu pedagogiki społecznej wokół nowych idei;
– budowanie różnych form współpracy naukowej i wymiany wyników badań, jak np. udział w  projektach badawczych, wspólne publikacje;
– integrację polskich i międzynarodowych środowisk pedagogów społecznych.

Jego tematyka koncentruje się na takich zagadnieniach, jak:
– teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki społecznej;
– dzieje pedagogiki społecznej w Polsce i na świecie;
– procesy wychowawcze w ich kontekstach środowiskowych, edukacyjnych oraz kulturowych,
– edukacja człowieka w różnych fazach życia,
– formy i metody wspierania rozwoju jednostki oraz aktywizowania grup i środowisk społecznych,
– wybrane zjawiska społeczno-wychowawcze (np.: wychowanie rodzinne, funkcjonowanie szkoły w środowisku, instytucje opieki i pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną, animacja społeczno-kulturalna, wolontariat i instytucje trzeciego sektora, inkluzja i ekskluzja społeczna, edukacja globalna, dzieje opieki i wychowania).

Naszym pragnieniem jest by na progu trzeciego dziesięciolecia XXI wieku Kwartalnik jeszcze bardziej otworzył się na badaczy początkujących, aby obok pedagogów publikowali swoje artykuły przedstawiciele nauk pokrewnych: psychologowie rozwojowi i społeczni, socjologowie, politycy społeczni, demografowie, ekonomiści.

Pismo jest adresowane do szerokiego grona teoretyków i praktyków, do nauczycielek i nauczycieli, wychowawców i wychowawczyń, opiekunów i opiekunek dzieci, młodzieży i osób dorosłych w tym szczególnie seniorów, pracowników służb socjalnych, działaczy i działaczek społecznych i samorządowych, osób pracujących w organizacjach pozarządowych.

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach danych “The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” – CEJSH oraz w “Index Copernicus International” – CEJSH.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach kwartalnik Pedagogika Społeczna posiada 100 punktów.
Kwartalnik jest prowadzony zgodnie z zasadami otwartego dostępu (licencja CC BY), co oznacza, że użytkownicy/użytkowniczki mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub podawać źródło pełnych tekstów artykułów opublikowanych na stronie Pedagogiki Społecznej bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/autorki.

Zapraszamy do współpracy i publikowania na naszych łamach. Przypominamy, że Redakcja nie pobiera opłat za zgłaszanie, prowadzenie, pobieranie ani udostępnianie publikowanych artykułów.

Zasady etyczne