2/2012

Social Pedagogy Volume 2(44) Year XI 2012

Social Pedagogy No2(44)

PDFList of contents 2(44) XI 2012

Can the law change the reality? The picture of local activity to the problem of violence against children within a family after reforming the law
(Czy prawo zmienia społeczną rzeczywistość? Obraz działań lokalnych wobec problemu przemocy nad dzieckiem w rodzinie po nowelizacji prawa)

Pages: 7 – 21
Ewa Jarosz
PDFAbstract

Prevention at school – theoretical and practical issues
(Profilaktyka w szkole – kwestie teoretyczne i praktyczne)

Pages: 23 – 44
Renata Małgorzata Ilnicka
PDFAbstract

Brief considerations on dysfunctional hospitals, the dehumanization of medicine and the professional ethos of nurses
(O dysfunkcjonalności szpitali dehumanizacji medycyny i etosie zawodowym pielęgniarek)

Pages: 45 – 58
Anna Maria Jeznach
PDFAbstract

Popular culture versus life style – educational context
(Kultura popularna a styl życia – konteksty edukacyjne)

Pages: 59 – 70
Karina Leksy
PDFAbstract

Gated communities in the Kingdom of Saudi Arabia, expression of racial, cultural and financial divide in modern Islamic society
(Saudyjskie osiedla grodzone a podziały społeczne)

Pages: 71 – 87
Anna Odrowąż-Coaets
PDFAbstract

Filling the social emptyness: about the activities of Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych (Local Initiatives’ Association) in Żeszczynka
(Zapełnianie pustki społecznej czyli działalność Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Żeszczynce)

Pages: 89 – 112
Katarzyna Odyniec
PDFAbstract

Municypal Laboratory of Nature Study for Children in Łódź in the years 1921–1938
( Miejska Pracownia Przyrodnicza dla dzieci w Łodzi w latach 1921–1938)

Pages: 113 – 121
Anna Cisińska
PDFAbstract