Archiwum autora: Dawid Bogucki

Pedagogika Społeczna

Pedagogika Społeczna 2024
Tematyka numerów planowanych w roku 2024
Szanowni Autorzy,
Miło nam powiadomić, iż podobnie, jak w latach ubiegłych, zapraszamy Państwa do
współpracy. W roku bieżącym chcielibyśmy skupić się przede wszystkim na następujących
obszarach tematycznych:
Nr 1/2024
Przestrzenie społeczno-wychowawcze miast i wsi
Numer dotyczyć będzie zagadnieniom społeczeństwa miast i wsi, uwzględniając obszary:
 Relacji społecznych środowisk wiejskich i miejskich
 Transformacja środowisk miast i wsi od społeczności zamkniętych, wyizolowanych w
kierunku społeczności otwartych, w każdym aspekcie życia
 Kwestie poziomu wykształcenia społeczności miast i wsi
 Możliwości kształcenia i samorealizacji młodego pokolenia miast i wsi
Termin składania tekstów: do 30 kwietnia 2024
Nr 2/2024
Społeczno-wychowawcza przestrzeń Internetu – bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
W numerze tym chcielibyśmy zaprezentować teksty podejmujące kwestie bezpieczeństwa w
cyberprzestrzeni, szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa ze szczególnym
uwzględnieniem, aczkolwiek nie ograniczając się do takich obszarów, jak:
 Społeczeństwo bezpieczne w cyberprzestrzeni: pojęcie, warunki i zagrożenia
 Współczesne zagrożenia w cyberprzestrzeni jako szanse i wyzwania bezpieczeństwa w
cyberprzestrzeni
 Kształtowanie kultury bezpiecznego korzystania z globalnej sieci informacyjnej
 Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Termin składania tekstów: 30 maja 2024
Nr 3/2024
Sztuka i społeczeństwo
Chcielibyśmy, aby w numerze podjęty był kwestie dotyczące wpływu sztuki na edukację,
szczególnie uwzględniając zagadnienia:

 Rola sztuki we współczesnym społeczeństwie
 Sztuka społeczna
 Sztuka społecznie zaangażowana
 Sztuka jako środek społecznej emancypacji i inkluzji
Termin składania tekstów: 30 sierpnia 2024
Nr 4/2024
Diverse societies
This English language number of Social Pedagogy will cover (but will be not limited to) such
issues as:
 Specificity of diverse societies and its challenges
 Diverse society as an area of conflicts and dialogues
 Constructing social cohesion and capital in diverse communities
 Social diversity, and culture of peace and trust
 Multiculturalism – rise or collapse?
 Education in diverse society
All proposed articles should be in English.
The deadline for sending texts is: 30 November 2024
Zapraszamy także do składania tekstów słabiej powiązanych z zarysowaną powyżej tematyką,
dla których przewidzieliśmy część pt. Varia
Proponowane teksty prosimy przesyłać na adres sekretarza naszej Redakcji:
e.rzonca@pedagogium.pl
lub
pedagogikaspoleczna@pedagogikaspoleczna.com

Wszystkie nadesłane teksty zostaną poddane procedurze recenzji, o wynikach której
P.T. Autorzy zostaną powiadomieni w ciągu miesiąca od przesłania tekstu.
Z wyrazami zachęty,
Zespół Redakcyjny “Pedagogiki Społecznej”

3. Dodać poniższy tekst:
Kwartalnik „Pedagogika Społeczna” pozytywnie przeszedł proces oceny i został
zaindeksowany w bazie ICI Journals Master List za rok 2022.

Na podstawie weryfikacji informacji o funkcjonowaniu czasopisma w 2022 roku wyznaczona
została wartość jego siły parametrycznej (wskaźnika ICV) wynosząca:

ICV 2022 = 57.51

Planujemy podejmować wszelkie działania, aby podczas kolejnego procesu indeksacji, Nasze
czasopismo uzyskało wyższy wskaźnik ICV.

 

 

Pedagogika Społeczna 2022

 Tematyka numerów planowanych w roku 2022

Szanowni Autorzy,

Miło nam powiadomić, iż podobnie, jak w latach ubiegłych, zapraszamy Państwa do współpracy. W roku bieżącym chcielibyśmy skupić się przede wszystkim na następujących obszarach tematycznych:

 

Nr 1 / 2022

Numer specjalny upamiętniający Profesor Irenę Wojnar, Jej prace oraz płynące z nich inspiracje praktyczne i teoretyczne.

Termin nadsyłania tekstów: do 30 kwietnia 2022

 

Nr 2 / 2022

Ku bezpiecznemu społeczeństwu

W numerze tym chcielibyśmy zaprezentować teksty podejmujące kwestie szeroko rozumianej edukacji dla bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem, aczkolwiek nie ograniczając się do takich obszarów, jak:

– Społeczeństwo bezpieczne: pojęcie, warunki i zagrożenia

– Współczesne wyzwania dla kultury bezpieczeństwa

– Kształtowanie kultury pokoju i zaufania

– Edukacja dla bezpieczeństwa

 

Termin nadsyłania tekstów: 30 maja 2022

 

Nr 3 / 2022

Społeczna integracja uchodźców i imigrantów

 

Tematyka tego numeru obejmie szeroko rozumiane kwestie społecznej integracji uchodźców i imigrantów w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem takich zagadnień, jak:

– Polityka migracyjna Polski

– Uwarunkowania społecznej integracji migrantów w Polsce

– Integracja migrantów na poziomie społeczności lokalnych

– Uchodźcy i imigranci jako podmiot pracy socjalnej

– Psychologiczne i pedagogiczne formy pomocy uchodźcom i imigrantom

– Edukacyjne wyzwania procesów migracyjnych

– Szkoła jako społeczna przestrzeń integracji migrantów

 

Termin nadsyłania tekstów: do 30 sierpnia 2022

Nr 4 / 2022

Diverse society and its challenges

This English language number of Social Pedagogy will cover (but will be not limited to) such  issues as:

– Specificity of diverse societies and its challenges

– Diverse society as an area of conflicts and dialogues

– Constructing social cohesion and capital in diverse communities

– Social diversity, and culture of peace and trust

– Multiculturalism – rise or collapse?

– Education in diverse society

 

All proposed articles should be in English.

The deadline for sending texts is: 30 November 2022.

 

Zapraszamy także do składania tekstów słabiej powiązanych z zarysowaną powyżej tematyką, dla których przewidzieliśmy część pt. Varia.

Proponowane teksty prosimy przesyłać na adres sekretarza naszej Redakcji:

b.chmielewska@pedagogium.pl

 

Wszystkie nadesłane teksty zostaną poddane procedurze recenzji, o wynikach której P.T. Autorzy zostaną powiadomieni w ciągu miesiąca od przesłania tekstu.

 

Z wyrazami zachęty,

Zespół Redakcyjny “Pedagogiki Społecznej”