2/2011

Pedagogika Społeczna 2(40) Rok X 2011

Pedagogika Społeczna Numer 2(40)

PDFSpis treści 2(40) X 2011

Social Work in Germany. A Patchwork of Environmentel Ideas and Efforts
(Praca socjalna w Niemczech – patchwork środowiskowych idei i działań)

Strony: 5 – 34
Barbara Smolińska Theiss
PDFAbstract

The Concept of Action Research and its application in processes of Recognition and Restructuring the Reality of Social Life. Reflections from the Perspective of Social Pedagogy
(Koncepcja Action Research i jej znaczenie w procesach poznawania i przetwarzania rzeczywistości życia ludzkiego . Rozważania z perspektywy pedagogiki społecznej)

Strony: 35 – 59
Arkadiusz Żukiewicz
PDFAbstract

Reflective Practice
(Refleksyjna praktyka jako kategoria edukacyjna)

Strony: 61 – 77
Anna Perkowska-Klejman
PDFAbstract

The Place of Penitentiary in Humanistics. Penology and Penitentiary
(Miejsce penitencjarystyki w systemie nauk społecznych. Penologia a penitencjarystyka)

Strony: 79 – 83
Miroslav Juzl
PDFAbstract

The Role of Polish Association of School of Social wolk in Creating the Culture of Social Work Professionalization
(Rola Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej w kreowaniu kultury profesjonalizacji pracy socjalnej)

Strony: 85 – 92
Ewa Kantowicz
PDFAbstract

What kind of equality and freedom do we stand for? – comparative
analysis of student’s attitudes in year 2003 and 2008

(Za jaką wolnością i równością jesteśmy? Analiza porównawcza postaw studentów diagnozowanych w roku 2003 i 2008)

Strony: 93 – 110
Mirosława Czerniawska
PDFAbstract

The Development of the Scientific Approaches towards Child abuse concept
(Rozwój problematyki dziecka krzywdzonego w nauce)

Strony: 111 – 122
Ewa Jarosz
PDFAbstract

Personality and Sociodemografic Determinants of Types of Internet Addiction Disorder
(Osobowe i społeczno-demograficzne uwarunkowania typów uzależnienia od Internetu)

Strony: 123 – 142
Joanna Góźdź
PDFAbstract

Beyond the net= Beyond Society? Digital Divide from School Activities’ Perspective
(Poza siecią = poza społeczeństwem? O wykluczeniu cyfrowym z perspektywy działań szkoły)

Strony: 143 – 156
Barbara Smoter
PDFAbstract