Kwartalnik „Pedagogika Społeczna”

Kwartalnik „Pedagogika Społeczna” jest czasopismem naukowym, którego tematyka koncentruje się na takich zagadnieniach, jak m.in.:
– teoria, metodologia oraz dzieje pedagogiki społecznej w Polsce i na świecie,
– środowiskowe uwarunkowania procesów wychowawczych, edukacyjnych oraz kulturowych,
– wpływ warunków życiowych (socjalno-kulturowych) na rozwój człowieka w różnych fazach życia,
– formy i metody wspierania rozwoju jednostki oraz aktywizowania grup i środowisk społecznych,
– wybrane zjawiska społeczno-wychowawcze (np.: wychowanie rodzinne, funkcjonowanie szkoły w środowisku, instytucje opieki i pracy socjalnej z dzieckiem i rodziną, animacja społeczno-kulturalna, wolontariat i instytucje trzeciego sektora, inkluzja i ekskluzja społeczna, edukacja globalna, dzieje opieki i wychowania).

Misją kwartalnika jest:
– działanie na rzecz rozwoju teorii, metodologii oraz praktyki pedagogiki społecznej,
– inspirowanie i wprowadzanie do dyskursu pedagogiki społecznej nowych idei oraz rozwiązań edukacyjnych, a także wskazywanie nowych pól pracy pedagogicznej,
– budowanie różnych form współpracy naukowej i wymiany wyników badań, jak np. udział w międzyuczelnianych projektach badawczych, wspólne publikacje, seminaria i konferencje,
– integracja krajowych i międzynarodowych środowisk pedagogów społecznych,

W kwartalniku publikują zarówno znani autorzy i autorki, jak i badacze początkujący, a obok pedagogów także przedstawiciele nauk pokrewnych, zwłaszcza socjologowie, politycy społeczni oraz psychologowie społeczni.

Pismo jest adresowane również do szerokiego grona praktyków, m.in.: nauczycieli i nauczycielek, wychowawców, wychowawczyń, opiekunów i opiekunek, pracowników socjalnych, działaczy i działaczek społeczno-samorządowych, osób zatrudnionych w organizacjach pozarządowych.

Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach danych “The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” – CEJSH oraz w “Index Copernicus International” – CEJSH.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach kwartalnik Pedagogika Społeczna posiada 11 punktów.
Kwartalnik jest prowadzony zgodnie z zasadami otwartego dostępu (licencja CC BY), co oznacza, że użytkownicy/użytkowniczki mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub podawać źródło pełnych tekstów artykułów opublikowanych na stronie Pedagogiki Społecznej bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/autorki.

Redakcja nie pobiera opłat za zgłaszanie, prowadzenie, pobieranie ani udostępnianie artykułów.

Zasady etyczne