3-4/2011

Pedagogika Społeczna Numer 3-4(41-42) Rok X 2011

Pedagogika Społeczna Numer 3-4(41-42)

PDFSpis treści 3-4(41-42) X 2011

Reflections on the essence and on change of the community
(Refleksje nad istotą i przemianami wspólnoty)

Strony: 9 – 20
Tadeusz Pilch
PDFAbstract

Community -based education
(Edukacja w środowisku lokalnym)

Strony: 21 – 44
Mikołaj Winiarski
PDFAbstract

The spatial-socielorientation of social pedagogy and social work (chosen concept and experiences)
(Przestrzenno-społeczna orientacja w pedagogice społecznej i pracy socjalnej (wybrane koncepcje i doświadczenia))

Strony: 45 – 74
Janusz Surzykiewicz
PDFAbstract

Creatting a safe reality in public space with the use of theatre forms
(Kreowanie bezpiecznej rzeczywistości w przestrzeni społecznej z wykorzystaniem form teatralnych)

Strony: 75 – 99
Teresa Wilk
PDFAbstract

The community childcare center in environment of unemployed in the city of Toruń (1931-1932) . The sphere of catholic of social work
(Świetlica socjalno-wychowawcza w środowisku bezrobotnych Torunia (1931-1932). W kręgu katolickiej pracy społecznej)

Strony: 100 – 113
Wiesław Theiss
PDFAbstract

Being a pole in Lithuania in the Narratives of Members of the Polish School Community
(O byciu Polakiem na Litwie w narracjach członków społeczności polskich szkół)

Strony: 114 – 144
Dorota Jaworska-Matys
PDFAbstract

Poles un Ukraine. Contemporary Polish family from the area Mościska
(Polacy na Ukrainie. Współczesna rodzina polska z rejonu Mościsk)

Strony: 145 – 170
Marek Lirek
PDFAbstract

‘Pre-war Białystok gymnasiumas an example of multi-ethnic community. Graduates’ memories
(Białostockie przedwojenne gimnazja jako przykład wieloetnicznej społeczności. Wspomnienia absolwentów)

Strony: 171 – 197
Kamila Łaguna-Raszkiewicz
PDFAbstract

Animation of the place – the place of animation: the (un)forgotten railway station Pruszcz Bagienica
(Animacja miejsca – miejsce animacji: (nie)zapomniana stacja Pruszcz Bagienica)

Strony: 198 – 220
Marek Sass
PDFAbstract

Social Care Space in Social Pedagogy: Propositions for the Conceptual Network
(Przestrzeo opiekuoczo – socjalna w pedagogice społecznej – propozycje do siatki pojęciowej)

Strony: 221 – 248
Mikołaj Winiarski
PDFAbstract

In search of social pedagogy -toward the pedagogy of a social laboratory
(Odkrywanie pedagogiki społecznej – w stronę pedagogiki laboratorium społecznego)

Strony: 249 – 275
Bohdan Skrzypczak
PDFAbstract

Relation between nongovernmental organisations and public sector Promotion of civic activity or nationalisation of third sector
(Relacja organizacji pozarządowych z sektorem publicznym. Promocja aktywności społecznej czy upaostwowienie trzeciego sektora)

Strony: 276 – 296
Wojciech Gola
PDFAbstract

The Culture Clash:an Outsider’s perception. Notes from Journal of Observation
(Zderzenie kultur: ja jako Inny. Notatki z dziennika obserwacji)

Strony: 297 – 319
Anna Odrowąż-Coates
PDFAbstract