Pedagogika Społeczna: Wymagania formalne dla Autorów

REGULAMIN
OGŁASZANIA PRAC W KWARTALNIKU PEDAGOGIKA SPOŁECZNA

1. Kwartalnik przyjmuje do druku studia teoretyczne, prace badawcze, prace przeglądowe, recenzje, sprawozdania z konferencji i spotkań naukowych, a także informacje kronikarskie.

2. Autor/ka przekazuje redakcji drogą elektroniczną maszynopis na adres: pedagogikaspoleczna@pedagogikaspoleczna.com

3. Pełna dokumentacja tekstu zawiera:
a) Wypełniony kwestionariusz danych autora/autorów i podpisane oświadczenie autora/autorów (Oświadczenie i kwestionariusz autora/ki) wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu i przechowywaniu danych osobowych. Dokumenty powinny mieć formę skanu i być przesłane za pomocą poczty elektronicznej (na adres: pedagogikaspoleczna@pedagogikaspoleczna.com).
– Autor/ka tekstu złożonego do publikacji na łamach “Pedagogiki Społecznej” ujawnia informacje o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji zarówno pod kątem merytorycznym, rzeczowym, finansowym etc.
– Główną odpowiedzialność za niedostosowanie się do wymogów w zakresie ghostwritingu ponosi Autor/ka zgłoszonego tekstu.
b) Plik z maszynopisem zasadniczym (Wzór formatowania) przygotowanym zgodnie ze standardami APA.
– Należy zadbać o usunięcie wszelkich danych pozwalających na identyfikację Autora/Autorki w tekście.
c) Praca powinna być opatrzona tytułem w języku polskim i angielskim.
d) Do studiów teoretycznych, prac badawczych i przeglądowych należy dołączyć streszczenie w języku polskim i angielskim o obj. do 0,5 strony maszynopisu.
e) Do prac należy dołączyć słowa kluczowe (3 – 5) w języku polskim i angielskim.

4. Wszystkie nadsyłane prace są recenzowane (procedura recenzji).

5. Redakcja może zwrócić pracę Autorowi/Autorce z propozycją dokonania zmian zgodnie z sugestiami recenzentów (skrócenia, przeredagowania itd.).

6. Wszystkie nadesłane do redakcji teksty, których recenzje zakończą się rekomendacją do publikacji, są publikowane na licencji CC BY.
a. Autorzy/Autorki przesyłający tekst do Redakcji wyrażają zgodę na ten sposób udostępniania maszynopisu.

7. Cytowania i przypisy powinny być wykonane zgodnie ze standardami APA.

8. Maszynopis powinien być przygotowany zgodnie zasadami formatowania przyjętymi w redakcji kwartalnika (wzór formatowania).

9. Każdy/a Autor/ka otrzymuje bezpłatnie 1 egzemplarz pisma